top of page

Política de
privadesa

GRUP R VALÈNCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal dels seus clients i visitants (d'ara endavant, els usuaris), demanats a fi de prestar un correcte servei als mateixos. Per això, per tal de protegir la intimitat i privadesa de tots ells, posem de manifest el nostre respecte i compliment amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, així la present política de privadesa té com a objectiu proporcionar la màxima transparència sobre el tractament de les seves dades per part de GRUP R VALÈNCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU

Així doncs, en compliment de la Normativa Europea (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, GRUP R VALÈNCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU informa:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

GRUP R VALÈNCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU, és la Responsable del Tractament. Quan vostè sol·licita un dels nostres productes, serveis o informació, GRUP R VALÈNCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU únicament requereix la informació essencial per poder proporcionar donar resposta a la seva sol·licitud.

Totes les dades proporcionades són revisades i examinats minuciosament per evitar l'ús fraudulent de dades personals.

La finalitat del tractament és poder atendre la seva consulta per part de GRUPO R VALENCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU i poder respondre-li adequadament.

No es fan cessions de dades a tercers ni es té previst fer-les en el futur.

Les dades seran conservades el temps suficient per poder realitzar les comunicacions pertinents i en cas que passi a ser client de GRUPO R VALENCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU les dades s'usaran per a l'establiment i el manteniment d'aquesta relació comercial. En cas contrari, s'eliminaran transcorreguts dos anys.

El tractament de les vostres dades en les condicions anteriorment descrites té la base legal pel consentiment atorgat al formulari de contacte.

Tota la informació rellevant sobre l'ús de cookies està recollida a la nostra Política de Cookies

Totes les dades facilitades per vostè, són utilitzades per proporcionar-li el major nivell de servei, igualment l'objectiu de qualsevol anàlisi de dades és la millora dels nostres serveis, productes o informació mantenint el nostre compromís de compliment amb la legislació vigent sobre protecció de dades.

Si voleu exercir qualsevol d'aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

AUTORITAT DE CONTROL

Si voleu plantejar una reclamació en relació amb el tractament de les vostres dades per part de GRUPO R VALENCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU us informem que podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de dades, http://www.agpd.es

3. CESSIÓ DE
DADES A
TERCERS

4. CONSERVACIÓ
DE LES DADES

5. LEGITIMACIÓ
PER AL TRACTA-
MENT DELS
DADES

6. COOKIES
7. TRANSPARÈNCIA

8. LEGISLACIÓ

APLICABLE I

TRIBUNALS

COMPETENTS

Dret d'accés

Per conèixer quines dades teves estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on han aconseguit les dades i si les comunicaran o les han comunicat a algú

Dret de limitació del tractament

Per sol·licitar que se suspengui el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei

Dret de rectificació

Per modificar aquelles dades teves inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació

Per cancel·lar les teves dades inadequades o excessives

Dret d'oposició

Per evitar que es tractin les teves dades o que deixin de tractar-se encara que només en els supòsits que estableix la llei

Dret a la portabilitat de les dades

Per poder rebre les teves dades facilitades en un format electrònic estructurat i dús habitual i poder transmetre-les a un altre responsable

Els termes i condicions que regeixen aquest website, així com les relacions que es puguin derivar estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i GRUPO R VALENCIA IMATGE ESTRATÈGICA SLU per l'ús d'aquest lloc web, se n'acorda el sotmetiment als Jutjats i Tribunals de València Espanya.

bottom of page